Meny Stäng

Villkor

Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats, genom att använda den här hemsidan accepterar du dessa villkor i sin helhet. Om du inte håller med dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda denna webbplats.

Du måste vara minst 18 år för att använda denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen och genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du är minst 18 år.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats och acceptera dessa villkor, samtycker du till LånaPengarEnklare.se’s användning av cookies enligt villkoren i vår Sekretesspolicy.

Licens att använda webbplatsen

Om inte annat anges, så äger LånaPengarEnklare.se och / eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna i webbplatsen och materialet på webbplatsen. Förutsatt att certifikatet nedan, alla dessa immateriella rättigheter förbehållna .

Du kan visa, hämta för cachning av innehållet i avsikt att läsa, samt skriva ut sidor eller annat innehåll från webbplatsen för eget bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på annan plats i dessa villkor .

Du får inte:

· Återpublicera material från denna webbplats ( inklusive återpublicering på en annan webbplats ).
· Sälja eller hyra ut material från hemsidan.
· Visa något material från webbplatsen i allmänheten.
· Reproducera , duplicera , kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats för ett kommersiellt syfte.
· Redigera eller på annat sätt modifiera material på webbplatsen , eller
· Omfördela material från denna webbplats utom för innehållet specifikt och uttryckligen gjorts tillgängliga för omfördelning.

Godtagbar användning

Du får inte använda denna webbplats på ett sätt som orsakar , eller kan orsaka , skada på webbplatsen eller försämring av tillgänglighet eller tillgängligheten av webbplatsen , eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med någon olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera , lagra , värd , överföra , skicka , använda , publicera eller distribuera något material som består av ( eller är kopplad till ) någon spyware, virus , trojaner , maskar , knapptryckning logger , rootkit eller annan skadlig programvara .

Du får inte göra några systematiska eller automatisk datainsamling verksamheter ( inklusive, utan begränsning skrapning , data mining , datautvinning och uppgifter skörd ) på eller i samband med denna webbplats utan LånaPengarEnklare.se’s skriftliga samtycke .

Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka icke begärda kommersiella meddelanden.

Du får inte använda denna webbplats för något ändamål relaterade till marknadsföring utan LånaPengarEnklare.se´s skriftliga medgivande.

Begränsad åtkomst

[ Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad . ] [LånaPengarEnklare.se] förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till [andra] delar av denna webbplats , eller faktiskt hela denna webbplats på [ LånaPengarEnklare.se ] diskretion .

Om LånaPengarEnklare.se ger dig ett användar-ID och lösenord för att ge dig tillgång till begränsade områden av denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster , måste du se till att användar-ID och lösenord är konfidentiellt .

Användarinnehåll

Du beviljar LånaPengarEnklare.se en världsomspännande , oåterkallelig ,icke-exklusiv ,royalty-fri licens att använda , reproducera , anpassa, publicera , översätta och distribuera ditt användande. Lånapengarenklare.se innehåll i eventuella befintliga eller framtida medier . Du ger också [ Lånapengarenklare.se ] rätten till sub – licens dessa rättigheter , och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter .

Du måste inte lämna någon användare innehåll till webbplatsen som är eller har någonsin varit föremål för några hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål .

Lånapengarenklare.se förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som skickats till denna webbplats , eller lagras på Lånapengarenklare.ses servrar eller värd eller publiceras på denna webbplats .

Trots Lånapengarenklare.se rättigheter enligt dessa villkor i förhållande till användarens innehåll ,Lånapengarenklare.se inte åtar sig att övervaka inlämning av sådant innehåll , eller publicering av sådant innehåll på , denna webbplats .

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ” i befintligt skick” utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda . [ Lånapengarenklare.se ] ger inga utfästelser eller garantier i samband med denna webbplats eller den information och material som tillhandahålls på denna webbplats .

Utan att det påverkar allmängiltigheten i ovanstående stycke , garanterar [ Lånapengarenklare.se ] inte att :

l denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig , eller finns alls , eller
l informationen på denna webbplats är fullständig, sann , korrekt eller icke vilseledande .

Ingenting på denna webbplats utgör , eller är tänkt att utgöra råd av något slag . [ Om du behöver råd i samband med någon [ rättsliga, ekonomiska eller medicinska ] ärende bör du konsultera en lämplig professionell . ]

Ansvarsbegränsning

[ Lånapengarenklare.se ] kommer inte att vara ansvariga gentemot dig ( antingen enligt lagen i kontakten , skadeståndsrätten eller annat ) i relation till innehållet i , eller användning av , eller på annat sätt i samband med , denna webbplats :

l [ i den utsträckning som webbplatsen tillhandahålls fritt av-avgift , för någon direkt förlust ; ]
l för någon indirekt , speciell eller följdskador, eller
l för eventuella affärer förlust , förlust av intäkter, resultat , vinst eller förväntade besparingar , förlust av kontrakt eller affärsförbindelser , förlust av anseende eller goodwill , förlust eller förvanskning av information eller data .

Dessa begränsningar av ansvar gäller även om [ Lånapengarenklare.se ] har uttryckligen informeras om den potentiella förlusten .

Undantag

Ingenting i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa en garanti som följer av lag att det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa , och ingenting i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa [ Lånapengarenklare.se ] ansvar för någon :

– dödsfall eller personskada orsakad av [ Lånapengarenklare.se s ] vårdslöshet ;
– bedrägeri eller bedrägligt vilseledande på den del av [ Lånapengarenklare.se ] , eller
l fråga som det skulle vara olagligt eller olagligt för [ Lånapengarenklare.se ] för att utesluta eller begränsa , eller att försöka eller syftar till att utesluta eller begränsa dess ansvar .

Rimlighet

Genom att använda denna webbsida , samtycker du till att de undantag och begränsningar av ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning är rimliga .

Om du inte tror att de är rimliga , ska du inte använda denna webbplats .

övriga parter

[ Du accepterar att , som ett aktiebolag enhet , [ Lånapengarenklare.se ] har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess ledning och anställda . Du accepterar att du inte kommer att medföra något krav personligen mot [ Lånapengarenklare.se ] tjänstemän eller anställda i samband med eventuella förluster som du drabbas av i samband med hemsidan . ]

[ Utan att det påverkar föregående punkt ] godkänner du att begränsningarna av garantier och ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att skydda [ Lånapengarenklare.ses ] tjänstemän, anställda , agenter , dotterbolag , efterträdare, övertagare och underleverantörer samt [ Lånapengarenklare.se ] .

Ogenomförbar bestämmelser

Om någon bestämmelse i denna webbplats ansvarsfriskrivning är , eller visar sig vara , upprätthålla under tillämplig lagstiftning , kommer att påverka inte verkställbarheten av övriga bestämmelser i denna webbplats ansvarsfriskrivning .

Ersättning

Du håller härmed [ Lånapengarenklare.se ] och förbinder sig att hålla [ Lånapengarenklare.se ] skadeslösa mot eventuella förluster , skador, kostnader , skulder och utgifter (inklusive , utan begränsning juridiska kostnader och eventuella belopp som betalas av [ Lånapengarenklare.se] till en tredje part i reglering av en fordran eller tvist på inrådan av [ Lånapengarenklare.se ’S ] juridiska rådgivare ) som drabbar [ Lånapengarenklare.se ] till följd av en överträdelse av dig av någon bestämmelse i dessa villkor [ , eller till följd av något krav att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor och villkor] .

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar [ Lånapengarenklare.se ’S ] andra rättigheter enligt dessa villkor , om du bryter mot dessa villkor på något sätt , [ Lånapengarenklare.se] kan vidta sådana åtgärder som [ Lånapengarenklare.se ] anser lämplig för att ta itu med överträdelsen , inklusive avbryta din åtkomst till hemsida , förbjuder dig från att komma åt webbplatsen , blockera datorer med din IP -adress från att komma åt webbplatsen , kontakta din Internetleverantör för att begära att de blockerar din tillgång till webbplatsen och / eller väcka talan mot dig .

Variation

[ Lånapengarenklare.se ] kan revidera dessa villkor från tid till tid . Reviderade villkor ska gälla för användning av denna webbplats från och med dagen för offentliggörandet av de reviderade villkoren på denna hemsida . Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du är bekant med den aktuella versionen .

uppdrag

[ Lånapengarenklare.se] kan överföra , underleverantörer eller på annat sätt handla med [ Lånapengarenklare.ses ] rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller ditt medgivande .

Du får inte överföra , underleverantörer eller på annat sätt handla med dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor .

Uppdelning

Om en bestämmelse i dessa villkor bestäms av en domstol eller annan behörig myndighet för att vara olagligt och / eller icke verkställbar skall övriga bestämmelser fortsätta att gälla . Om något olagligt och / eller ogenomförbara bestämmelsen skulle vara lagenlig eller verkställas om en del av det togs bort , kommer denna del anses utgå , och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla .

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Lånapengarenklare.se i samband med ditt användande av denna webbplats , och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats .

Lag och jurisdiktion

Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med [ GÄLLANDE LAG ] , och eventuella tvister som rör dessa villkor kommer att omfattas av den [ icke – ] exklusiv behörighet för domstolarna i jurisdiktionen.


SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg
1000länkar.com - gratis länkkatalog